Algemene Voorwaarden All Interior

 1. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden van betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer dient te voldoen. In geval van 2de of meer offertes dat er voor elke offerte apart een voorschot betaald moet worden.
 2. Bij bouw , vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen draagt ALL INTERIOR draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant . Alle huidige en toekomstige taksen en belastingen zijn ten laste van de klant.
 3. De klant dient er zorg voor te dragen dat voor de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgiften op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van ALL INTERIOR gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. De opdrachtgever zorgt ervoor over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Alle geleverde materialen blijven eigendom van ALL INTERIOR tot op het ogenblij van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materiaal van ALL INTERIOR dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering., Ook tegen brand – en stormschade, dit alles in het voordeel van ALL INTERIOR. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
 5. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. ALL INTERIOR is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborg regels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen.
 6. Annulatie kan enkel schriftelijk (email /brief / fax). Wanner de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekocht e materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
 7. De meerwerken zijn enkel ” in regie ” per uur. De prijs voor alle extra werken( buiten de offerte ) is 48 euro per uur per persoon. Alle gebruikte machines en aangekochte materialen (beiden in het vet gedrukt) worden apart aangerekend. ALL INTERIOR behoudt zich het recht voor om de prijs voor speciale werken te veranderen. Meerwerken worden pas uitgevoerd met een schriftelijke (email/brief/fax) orderbevestiging die hij binnen de 3 werkdagen aan de bouwheer heeft gericht en die niet binnen de 3 werkdagen na ontvangst tegengesproken werd. Door ALL INTERIOR te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever tijden de kuitvoering van de werken bijkomend werken vraagt, hetzij wijzigende werken hetzij meerwerken, dan heeft de aannemer recht op de verlenging van de uitvoeringstermijn, in verhouding met hun omvang en aard.
 8. Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan de aannemer, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen in zake kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij hij de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of het design, voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van beide plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstelling wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/ of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt even wel niet. Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen. De schade veroorzaakt door overmacht. Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde. Vorst-of vochtschade. Als de producten en materialen zijn gekocht of door de klant gekozen zonder de toestemming en goedkeuring schriftelijk door ALL INTERIOR. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door slechte kwaliteit van materialen, verborgen gebreken of schade veroorzaakt door een andere persoon. De aannemer is niet aansprakelijk voor de schade aan de roerende en onroerende goederen, die aan het bouwterrein aanpalen en die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werkzaamheden maar niet te wijten is aan een fout van de aannemer.
 9. De bouwheer geeft hiermee uitdrukkelijk toestemming aan de aannemer om foto’s van alle door hem gerealiseerde onderdelen van het gebouw (en hoe ze in dat gebouw kaderen) voor publicitaire doeleinden(o.a. website, folders, flyers, advertenties, protfolio, e.d.) te mogen gebruiken.
 10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zeten of adres van ALL INTERIOR. Bij gebrek aan effectieve betaling op de verplichte dag, loopt van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar tot datum effectieve betaling Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag met een minimum van 500 euro.
 11. De BTW is reeds begrepen in de hierboven vermelde prijzen in de offerte. Als het BTW tarief gewijzigd wordt voor het saldo van de aannemingssom
  gefactureerd wordt, moet de prijs van de nog te factureren werkzaamheden overeenkomstig aangepast worden.
 12. Behouders uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst geldt een minimumleveringstermijn van 6 werkweken na opmeting door ALL INTERIOR. Deze leveringstermijn geldt behoudens gevallen van overmacht.
 13. Al onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en verbinden ALL INTERIOR niet.
 14. Indien voor de leveringsdatum of tijdens de uitvoering der werken komt vast te staan dat de klant insolvabel is en/of de financiĆ«le situatie van de klant ten aanzien van de betaling risico’s inhoudt, kan ALL INTERIOR van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden ten nadele van de klant of de uitvoering ervan uitstellen, tenzij de betrokken partij voldoende waarborgen verstrekt tot nakoming van haar verplichting.
 15. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. U kan ons steeds mailen via info@allinterior.be of een brief schrijven op het adres Spiegelstraat 49 1800 Vilvoorde.